DOS 296

Dom opatrovateľskej služby (DOS) na Štúrovej ulici 46 je domom osobitného určenia, ktorý svojim stavebným usporiadaním, umiestnením je určený na to, aby byty v nich obýval vymedzený okruh osôb – starí občania a občania so zdravotným postihnutím. V dome je 29 bytov,  sú určené občanom, ktorí sú poberateľmi starobného, predčasného starobného, vdovského, vdoveckého a invalidného dôchodku. Sociálne služby (opatrovateľská služba, stravovanie, a pod.) sa poskytujú obyvateľom bytov prostredníctvom Mesta Svit.
Podmienky pridelenia bytu v DOS a postup pri evidencii žiadostí o pridelenie bytu sú uvedené vo Všeobecnom záväznom nariadení Mesta Svit č. 5/2013.
Po rekonštrukcii dvojizbového bytu, ktorý sa nachádza v DOS bol vytvorený aj denný stacionár.

 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o postupe pri vybavovaní žiadostí o pridelenie bytu osobitného určenia v Dome opatrovateľskej služby vo Svite č. 5/2013

Go to top

© BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o.