Zmena počtu osôb v byte

Ak v priebehu roka príde ku zmene počtu osôb žijúcich v byte, je potrebné takúto skutočnosť nahlásiť správcovi (narodenie dieťaťa, prisťahovanie ďalšieho člena, trvalé odsťahovanie z bytu – založenie vlastnej domácnosti, úmrtie...).

Evidencia počtu osôb slúži pre rozpočítavanie nákladu za používanie výťahu a osvetlenia spoločných priestorov. Za uvedeným účelom vám predkladáme tlačivo, ktoré je potrebné doplniť, podpísať a odovzdať na BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o.

 

Kúpa a predaj bytu

Čo treba urobiť pri kúpe a predaji bytu?

Po uzatvorení kúpno-predajnej zmluvy sa obaja účastníci dostavia ku správcovi za účelom výpovede (pôvodný vlastník bytu) a pristúpenia (nový vlastník bytu) k zmluve o výkone správy v obytnom dome.

K tejto zmene je potrebné vypísať tlačivo „Protokol o odovzdaní a prevzatí“, kde sa uvedú stavy vodomerov na studenú a teplú vodu, ako aj stav pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov (PRVN), ktoré sú umiestnené na radiátoroch v byte. Protokol o odovzdaní a prevzatí bytu si musí podpísať nový ale aj pôvodný vlastník bytu. V prípade, že v byte sa nenachádzajú digitálne PRVN, kde sa dajú hodnoty kedykoľvek odpočítať, náklad za spotrebu tepla v byte sa delí podľa vyhlášky ÚRSO 630/2005 o percentuálnej spotrebe za jednotlivé mesiace kumulatívne za kalendárny rok.

 

Pre zástupcov vlastníkov bytovFotka bps 01 350

vzory

 

 Súhrn činností zahrnutých v správcovskom poplatku

 

 

Go to top

© BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o.