Poskytované revízne činnosti  pre vyhradené technické zariadenia:

1. Zdvíhacie

Na výťahoch, ktoré sa nachádzajú v spravovaných objektoch zabezpečujeme pravidelný dozor, odborné prehliadky a skúšky odborne spôsobilými servisnými spoločnosťami. Vedieme evidenciu a zabezpečujeme opakované úradné skúšky výťahov. Navrhujeme modernizáciu výťahov resp. ich rekonštrukciu.

2. Elektrické

Vedieme evidenciu termínov zákonom predpísaných odborných prehliadok a skúšok elektroinštalácie v spoločných priestoroch bytov a nebytových priestorov, bleskozvodoch na spravovaných objektoch. Zabezpečujeme samotné odborné prehliadky a skúšky, odstraňujeme zistené nedostatky odborne spôsobilými pracovníkmi.

3. Tlakové

Realizujeme odborné prehliadky a skúšky na tlakových zariadeniach umiestnených v odovzdávacích staniciach tepla a plynových kotolniach v správe. Zabezpečujeme opakované úradné skúšky a dokumentáciu s tým súvisiacu.

4. Plynové

V plynových kotolniach pred vykurovacou sezónou zabezpečujeme pravidelné kontroly a servis zariadení. Počas vykurovacej sezóny kontrolujeme dodržiavanie prevádzkových parametrov vykurovacieho systému v predpísaných intervaloch. Zabezpečujeme zaškolenie obsluhy v plynových kotolniach a vykonávanie pravidelných odborných prehliadok a skúšok na plynovom zariadení.

Vlastníkov bytov a nebytových priestorov pravidelne informujeme o aktuálnom technickom stave vyhradeného technického zariadenia v spravovaných domoch. Predkladáme vlastníkom technické a cenové návrhy na zabezpečenie plynulej prevádzky zariadení a vykonávame inžiniersku činnosť pri ich opravách, rekonštrukciách a modernizácii.  

 

Ochrana pred požiarmi v bytových domoch

Našou základnou povinnosťou správcu budovy je zabezpečiť vykonávanie pravidelných preventívnych  protipožiarnych prehliadok domov a odstraňovať zistené nedostatky. V obytných domoch je lehota takýchto prehliadok stanovená na každých 12 mesiacov. Obsahom preventívnej protipožiarnej prehliadky je kontrola organizačného zabezpečenia ochrany pred požiarmi, porovnanie skutočného stavu s dokumentáciou ochrany pred požiarmi, zariadení na protipožiarny zásah, trvalej priechodnosti únikových ciest, skladovania horľavých látok, kontrola požiarnotechnických zariadení, požiarnych vodovodov a v neposlednom rade stav technických zariadení. Kontroly sú zaznamenávané v požiarnej knihe príslušného domu.

 

Kontrola a čistenie komínov a dymovodov

V zmysle zákona o ochrane pred požiarmi zabezpečujeme pravidelné čistenie komínov a vykonávanie kontrol komínov v bytových domoch.
Komíny sa musia počas prevádzky kontrolovať a čistiť najmenej v týchto lehotách :

  • Ak sú na komínové telesá pripojené spotrebiče na tuhé palivo raz za štyri mesiace
  • Ak sú do komínov pripojené spotrebiče na plynné palivá a komín je s vložkou raz za dvanásť mesiacov
  • Komín v občasnom užívaní sa musí kontrolovať a čistiť najmenej raz za dva roky.


Poistenie majetku spravovaných bytových domov

Pre každý spravovaný bytový dom dojednávame optimálne poistenie spoločného majetku. Pri vzniku poistnej udalosti zabezpečujeme zistenie príčin vzniku, následne odstránenie nedostatku a v spolupráci s poisťovňou riešime uplatnenie náhrady vzniknutej škody.

i4 ekonomika       i4 udrzba       i4 teplo

Go to top

© BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o.