V rámci ekonomických služieb zabezpečujeme:

Vedenie evidencie príjmov a výdavkov spravovaného bytového domu

Pre každý spravovaný bytový dom je prísne a transparentne vedená evidencia príjmov ( pripísané mesačné zálohové platby vlastníkov, pripísanie úrokov zo zriadeného účtu, mimoriadne výnosy z prenájmu spoločných priestorov, zmluvné pokuty atď.) a výdavkov ( úhrady faktúr za teplo, vodu, elektrinu, opravy, údržba, revízie atď. ). Zástupcom vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ako aj ostatným vlastníkom je  príslušná evidencia k dispozícii k nahliadnutiu na požiadanie a je jedným z bodov programu na domových schôdzach jednotlivých bytových domov.

Vykonávanie všetkých úhrad súvisiacich s prevádzkou bytového domu

Úhrada dodávateľských faktúr  v medziach zmluvného oprávnenia, resp. iba so súhlasom kompetentného zástupcu vlastníkov pri dohodnutých typoch obstarania. Zároveň kontrola a úhrada poistného, daní, splátok úveru, prípadne iných splátok.

Spracovanie a výpočet mesačných zálohových platieb

Spracovanie a výpočet mesačných zálohových platieb realizujeme štandardne raz ročne, a to po uskutočnení vyúčtovania úhrad za plnenia na základe skutočných nákladov za predchádzajúci kalendárny rok. Mimoriadne sa zálohové platby menia operatívne podľa potreby, a to buď na základe významnej zmeny ceny dodávateľov služieb ( voda, teplo, elektrina, atď.), prípadne na základe rozhodnutia vlastníkov bytov a NP o zmene výšky príspevkov do fondu prevádzky údržby a opráv a pod.

Vyúčtovanie úhrad za plnenia (služieb) spojených s užívaním bytu a nebytového priestoru

Vyúčtovanie je vykonané najneskôr do 31.05. nasledujúceho roka za predchádzajúci rok v súlade s príslušnými právnymi predpismi, Zmluvou o výkone správy a rozhodnutiami vlastníkov bytov a NP prijatými na schôdzi vlastníkov, resp. na základe písomného hlasovania. V mesiaci november predkladáme pre jednotlivé bytové domy plán opráv.

Spracovanie ekonomickej časti výročnej správy o stave spoločných častí

Vlastníkom predkladáme okrem vyúčtovania služieb aj správu o stave spoločných častí domu a spoločných zariadení domu, ako aj o iných významných skutočnostiach, ktoré súvisia so správou domu za predchádzajúci kalendárny rok. Pripravujeme pre vlastníkov podrobnú ekonomickú správu, v ktorej sú identifikované príjmy a výdavky vzťahujúce sa k bytovému domu, ako aj všetky obraty vo fonde prevádzky údržby a opráv za predchádzajúci kalendárny rok.

Ekonomické poradenstvo v oblasti správy bytových domov

V prípade individuálnych potrieb vlastníkov poskytujeme ekonomické poradenstvo v oblasti správy bytových domov bez obmedzenia.

i4 ekonomika       i4 udrzba       i4 teplo

Go to top

© BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o.