Odovzdávacia stanica

odovzdavacia stanicaOdovzdávacia stanica je zariadenie, zabezpečujúce dodávku tepla pre objekt, v ktorom je umiestnená. Pracuje autonómne, má samostatnú reguláciu ÚK a TÚV a je napojené na vnútorné rozvody ÚK a TUV objektov. Cieľom inštalácie je zníženie nákladov a zvýšenie komfortu pre odberateľa tepla.

Modernizácia odovzdávacej stanice znižuje tepelné straty v rozvodoch, čím prináša úspory nákladov pri príprave TÚV.

Výhody, ktoré získate inštaláciou odovzdávacej stanice

 • Nezávislosť na iných odberateľoch
  Teplo je dodávané na mieru odberateľa, podľa individuálnych potrieb. Každý objekt si môže určiť vlastné požiadavky na reguláciu ÚK a TÚV v objekte. Nastaviť je možné teplotu ÚK a TÚV, termín začatia a skončenia vykurovacej sezóny, dobu, v ktorej má byť cirkulačné čerpadlo TÚV v prevádzke atď. V prípade dispečerskeho riadenia sú zaznamenávané dôležité údaje o prevádzke (napr. okamžité údaje o spotrebe tepla a pod.)
 • Zmena parametrov ÚK a TÚV na požiadanie
 • Skvalitnenie dodávok TÚV v bytovom dome
 • Nižšie náklady na servis a údržbu ako u plynovej kotolne
 • Nižšie náklady na zákonné prehliadky a revízie v porovnaní s plynovou kotolňou
 • Zariadenie vybudované na mieru objektu
  Všetky prvky sú navrhované na základe potrieb objektu
 • Zefektívnenie prevádzky
  Znižovanie tepelných strát v rozvodoch na minimum
 • Spoľahlivosť
 • Bezobslužná prevádzka
  Riadenie stanice je riešené riadiacou jednotkou autonómne s možnosťou napojenia na centrálny dispečing
 • ZVÝŠENIE KOMFORTU
  Celú starostlivosť o zariadenie zabezpečuje naša spoločnosť
 • KVALITNÁ EKVITERMICKÁ REGULÁCIA
 • PRESNÉ MERANIE TEPLA NA PRÍPRAVU ÚK a TÚV
 • PRESNÉ MERANIE MNOŽSTVA VODY NA PRÍPRAVU TÚV
 • JEDNODUCHŠIE HYDRAULICKÉ VYREGULOVANIE VNÚTORNÝCH ROZVODOV Úk a TÚV

Použitie

Použitie Kompaktné horúcovodné tlakovo nezávislé odovzdávacie stanice slúžia k zásobovaniu teplom pre vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody. Príprava TÚV prietočným spôsobom je predradená vykurovaniu, čo pri nárazovom odbere zrovnomerňuje odberový diagram horúcovodnej siete.

Technické riešenie

Primárny okruh

Stanica je pripojená na prívod horúcej vody cez hlavnú ručnú uzatváraciu armatúru, filter a regulačné ventily s havarijnou funkciou, regulujúce prietok vody stanicou a umožňujúce odstavenie stanice v prípade vzniku havarijných stavov. Z regulačných ventilov prúdi primárna voda podľa požiadavok odberu do výmenníka ÚK a do výmenníka ohrevu TÚV. Pred výmenníkom vykurovania je merač tepla. Teplo pre TÚV sa meria priamo meračom tepla umiestneným pred výmenníkom TÚV. Vo vratnom potrubí je spätný ventil uzavierajúci stanicu z vratnej strany pri havarijných stavoch, meracie miesta a hlavný uzáver.

Okruh vykurovacej vody

Ochladená vykurovacia voda je privádzaná cez hlavný uzáver a filter do teplovodného, prednostne mokrobežného čerpadla s pevnými alebo premenlivými otáčkami. Čerpadlo z titulu zníženia teplotného zaťaženia je prednostne osadené do vratného potrubia. Z čerpadla prúdi voda do výmenníka a po ohriatí cez hlavný uzáver späť do sústavy. Okruh je vybavený poistným ventilom a odkaľovacím ventilom.

Okruh teplej úžitkovej vody

Príprava TÚV je riešená ako prietočná jednostupňová v doskovom výmenníku, pričom sa TÚV ohrieva priamo prívodnou horúcou vodou. Predradený ohrev TÚV zrovnomerňuje odberový diagram a znižuje energetickú náročnosť na čerpaciu prácu primárnej vody ako aj potrebnú svetlosť primárnej prípojky. Cirkulácia TÚV je zabezpečená cirkulačným čerpadlom.

 

Teplá voda u konečného spotrebiteľa

V zmysle vyhlášky ÚRSO č. 630/2005 Z.z. a vyhlášky MH SR č. 152/2005. Z.z. je stanovená teplota TÚV na výtoku u konečného spotrebiteľa v rozsahu teplôt najmenej 45°C a najviac 55°C. Zároveň je dodávateľ povinný dodávať TÚV v čade od 5:00 hod. do 23:00 hod., alebo v dohodnutom čase v zmysle zmluvy o dodávke a odbere tepla.

Vyhláška ÚRSO č. 630/2005 Z.z. určuje postup rozpočítavania množstva a dodaného tepla na prípravu TÚV a na vykurovanie.

O kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa hovorí Vyhláška MH SR č. 152/2005 Z.z. Vykurovacie obdobie začína 1. septembra príslušného kalendárneho roka a končí 31. mája nasledujúceho kalendárneho roka.

Teplo pre vykurovanie sa začína dodávať, ak vonkajšia priemerná denná teplota vzduchu vo vykurovacom období klesne počas dvoch za sebou nasledujúcich dní pod 13°C a podľa predpovede vývoja počasia nemožno očakávať zvýšenie vonkajšej priemernej dennej teploty v nasledujúcom dni nad túto hodnotu. Obdobne to platí aj pre prerušenie dodávky tepla. Teplo pre vykurovanie musí byť dodávané tak, aby sa dosiahli vnútorné teploty vykurovacích priestorov stanovené vyhláškou MH SR č. 152/2005 Z.z.

 

Vnútorné teploty vykurovaných priestorov

Vykurované priestory - výsledná teplota v °C

Obytné budovy

 • obývacie miestnosti, t.j. obývacie izby, spálne, jedálne, jedálne s kuchynským kútom, pracovne, detské izby 21°C
 • kuchyne 20°C
 • kúpeľne 24°C
 • WC 20°C
 • vykurované vedľajšie miestnosti (predsiene, chodby atď.) 15°C
 • vykurované schodište 10°C

 

 

i4 ekonomika       i4 udrzba       i4 teplo

Go to top

© BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o.