V rámci právnych služieb poskytujeme

Právne činnosti správy bytového domu má na starosti v našej spoločnosti externý právnik. Je garantom pre vypracované Zmluvy o výkone správy a dodatky k týmto zmluvám,  nájomné a obchodné zmluvy, poradenstvo a právne analýzy týkajúce sa správy bytových domov, ako aj   podkladov k vymáhaniu pohľadávok od neplatiacich vlastníkov bytov a NP v spravovaných bytových domoch.

Vypracovanie a pripomienkovanie zmlúv a dodatkov k týmto zmluvám

V prípade zmeny vlastníka bytu a NP vypracujeme novému vlastníkovi Dodatok k Zmluve o výkone správy na základe ktorého pristúpi k existujúcej Zmluve o výkone správy ako jej riadny účastník. V súlade s rozhodnutiami vlastníkov bytov a NP spisujeme nájomné zmluvy na nájom spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu (nebytový priestor, spoločný priestor, strecha) prípadne spracujeme k zmluvám predloženým zo strany nájomcov pripomienky.

Sledovanie a zabezpečovanie dodržiavania uzatvorených zmlúv

Chránime záujmy vlastníkov pred neodôvodneným obohatením resp. poškodením zo strany dodávateľov služieb a prác. Predmetné zmluvy právne pripomienkujeme v súlade s potrebami vlastníkov a súčasne kontrolujeme či písomný obsah zmluvných dohôd sa v praxi skutočne realizuje. Zistené nedostatky včas reklamačne uplatňujeme a postup krokov koordinujeme so zástupcami vlastníkov.

Vymáhanie pohľadávok a príprava podkladov pre podanie návrhov na súd vo veciach týkajúcich sa vymáhania pohľadávok

Včasné adresné označenie neplatiča a pružné následné úspešné inkasné konanie garantuje pre bytový dom vysokú platobnú morálku, kvalitu a pravidelnosť dodávaných služieb a istotu pri poukazovaní preplatkov z vyúčtovania služieb. My ako správca  pristupujeme k vymáhaniu pohľadávok od neplatiacich vlastníkov bytov a nebytových priestorov razantne a prioritne v zmysle platnej Smernice o vymáhaní pohľadávok. Vymáhanie realizujeme postupne v rôznych metodických formách (upomienkou, telefonickou výzvou, osobnou urgenciou, e – mailom, predžalobnou upomienkou, podaním návrhu na súd až po zabezpečenie exekučného titulu). V prípade rozhodnutia vlastníkov bytov a nebytových priestorov navrhujeme v mene vlastníkov výkon záložného práva prostredníctvom dobrovoľnej dražby v súlade s príslušným právnym predpisom.

Zastupovanie vlastníkov pred súdmi, orgánmi štátnej správy a správnymi orgánmi

V prípade súdnych podaní zastupujeme vlastníkov pred súdmi vo všetkých veciach týkajúcich sa spoločných častí, spoločných zariadení a príslušenstva bytového domu pokiaľ nás k tomu splnomocnia. Vlastníkov  zastupujeme pri kontrole plnenia všeobecných záväzných nariadení mesta, kontrolnými orgánmi, predkladáme orgánom štátnej správy, samosprávy ako aj ostatným správnym orgánom v mene vlastníkov bytov a NP vyjadrenia, posudky, stanoviská týkajúce sa spravovaného bytového domu.

i4 ekonomika       i4 udrzba       i4 teplo

Go to top

© BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o.