Zmena počtu osôb v byte

BYTOVÝ PODNIK SVIT » Informácie » Zmena počtu osôb

Ak v priebehu roka príde ku zmene počtu osôb trvale žijúcich v byte, je potrebné takúto skutočnosť nahlásiť správcovi (narodenie dieťaťa, trvalé odsťahovanie z bytu – založenie vlastnej domácnosti, úmrtie...)

Evidencia počtu osôb slúži pre rozpočítavanie nákladu za používanie výťahu a osvetlenia spoločných priestorov. Za uvedeným účelom vám predkladáme tlačivo, ktoré je potrebné doplniť, podpísať a odovzdať na BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o.