Revízie Elektro

BYTOVÝ PODNIK SVIT » Informácie » Revízie Elektro

Vyhláška 508/2009 Z.z. zaraďuje elektrické zariadenia medzi vyhradené elektrické zariadenia a preto je povinnosťou prevádzkovateľov týchto zariadení vykonávať v stanovenom časovom intervale revízie - odborné prehliadky a skúšky týchto elektrických zariadení.

Prečo je potrebné vykonať revíziu elektro?

Podľa platných zákonov a nariadení, je každý prevádzkovateľ elektrického zariadenia povinný zaistiť revíziu elektrických zariadení v zmysle STN 33 1500.

Ak je vyšetrovaná príčina úrazu či požiaru tak ako prvé kontrolní orgán zisťuje či sú riadne vykonané revízie vyhradených technických zariadení (elektrické zariadenia, plynové zariadenia a pod.).

Pokiaľ tomu tak nie je môže kontrolní orgán udeliť prevádzkovateľovi pokutu za neplnenie si zákonných povinností.

Lehota pravidelných revízií podľa druhu prostredia podľa STN 33 1500

Poradové číslo Druh prostredia Rev.lehoty Priradenie podľa STN 33 2000-3
1 Normalne 5r. AA4, AB5, BC2 a XX1 pre ostatné
2 Studené 3r. AA2, AA6, AB1, AB2, AB6 až AB8, AE6, AK2, AL2
3 Horúce 3r. AA2, AA6, AB1, AB2, AB6 až AB8, AE6, AK2, AL2
4 Vlhké 3r. AA2, AA6, AB1, AB2, AB6 až AB8, AE6, AK2, AL2
5 Mokré 1r. AD2 až AD8, AF4
6 So zvýšenou koróziou agresivitov 3r. AA2, AA6, AB1, AB2, AB6 až AB8, AE6, AK2, AL2
7 S extrémnou koróznou agresivitou 1r. AD2 až AD8, AF4
8 Prašné s prachom nehorľavým 3r. AA2, AA6, AB1, AB2, AB6 až AB8, AE6, AK2, AL2
9 S otrasmi 2r. AG2, AG3, BE2, BE3
10 S biologickými škodcami 3r. AA2, AA6, AB1, AB2, AB6 až AB8, AE6, AK2, AL2
11 Pasívne s nebezpečím požiaru 2r. AG2, AG3, BE2, BE3
12* Pasívne s nebezpečím výbuchu 2r. AG2, AG3, BE2, BE3 bez nebezpečím výbuchu
13 Vonkajšie 4r. AB1 až AB3, AB6 až AB8 + AD3 až AD5 + ostatní vlivy podľa miestnej situácie
14 Pod prístreškom 4r. AB1 až AB3, AB6 až AB8 + AD3 až AD5 + ostatné vlivy podľa miestnej situácie

* Nevzťahuje sa na ochranný priestor, ktorý nehraničí so žiadnym stupňom nebezpečia výbuchu - tieto priestory sa revidujú ako bez nebezpečia výbuchu.

Lehoty pravidelných revízií podľa druhu priestoru a rizika ohrozenia osôb

Poradové číslo Druh objektu Rev.lehoty Priradenie podľa STN 33 2000-3
1 Priestory určené ku zhromažďovaniu viac než 250 osôb (napr. v kulturných a športových zariadeniach atd.) 2r. BD3, BD4
2 Murované obytné a kancelárske budovy 5r. BD1
3 Rekreační strediska, školy, materské školy, jasle, hotely a iné rekreačné zariadenia 3r. BD4, BA2
4* Objekty alebo časti objektov prevedené zo stavebných hmôt stupňa horľavosti C2, C3 2r. CA2
5 Pojazdné a prevozné prostriedky 1r.
6 Dočasné zariadenia staveniska 0,5r.

* Nevzťahuje sa na bytové priestory a príslušenstvo bytu.

Zariadenia na ochranu pred účinkami statickej elektriny

Poradové číslo Druh objektu Rev.lehoty
B1 Objekt s priestorom s nebezpečenstvom požiaru 2r.
B2 Objekt s priestorom s nebezpečenstvom výbuchu/td> 2r.
B3 Ostatný objekt 5r.

Zariadenia na ochranu pred účinkami atmosferickej elektriny

Poradové číslo Druh objektu Rev.lehoty
C1 Hladina ochrany I a II 2r.
C2 hladina ochranz III a IV 4r.
C3 objekt s priestorom s nebezpečenstvom výbuchu 1r.

Vysvetlivky