Povinne zverejňované informácie

V zmysle zákona č. 382/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

V zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov okrem iného o zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok povinnou osobou, ktorá používa verejné prostriedky na svoju činnosť.

Verejné obstarávanie

Profil verejného obstaraváteľa:

Výpis z cenníka platného od 01.01.2014

Rekonštrukcia objektov

Pred rekonštrukciou

Informácie pre vlastníkov a správcov

Pre vlastníkov bytov

Pre zástupcov vlastníkov bytov

» Čo má zápisnica obsahovať

Všeobecné informácie

Povinnosti vlastníkov bytového domu, spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome a správcov bytových domov.

Reklamačný poriadok služieb a prác zabezpečovaných správcom BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o. a jeho zmluvnými partnermi.

Revízie elektro

Vyhláška 508/2009 Z.z. zaraďuje elektrické zariadenia medzi vyhradené elektrické zariadenia a preto je povinnosťou prevádzkovateľov týchto zariadení vykonávať v stanovenom časovom intervale revízie - odborné prehliadky a skúšky týchto elektrických zariadení.

» viac informácií o revíziách elektrických zariadení

Ďalšie legislatívne predpisy

O spoločnosti BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o.