Čo robíme?

Správu bytov a nebytových priestorov ktorej cieľom je vykonávanie súboru ekonomických, právnych technicko-bezpečnostných, činností spolu s dodávkou tepla a TÚV vedúcich k optimálnej prevádzke spravovaných objektov a k spokojnosti pri spolunažívaní vlastníkov bytov.

V súčasnosti vykonávame správu bytov a nebytových priestorov ako:

1. ZÁKLADNÁ ČINNOSŤ

Na základe Zmluvy o výkone správy alebo Mandátnej zmluvy. Ich obsah tvoria:

1.1. EKONOMICKÉ ČINNOSTI

Správca vedie prostriedky získané z úhrad za plnenie od vlastníkov a prostriedky fondu prevádzky, údržby a opráv na osobitnom účte pre každý spravovaný dom. Vykonáva analytickú evidenciu presne podľa výpisu z účtu domu. Pracovníčka ekonomického úseku spracováva:

1.2. PRÁVNE ČINNOSTI

1.3. ÚDRŽBÁRSKE ČINNOSTI

Správca pravidelne kontroluje technický stav spravovaných bytových a nebytových domov fyzickou prehliadkou spoločných častí, spoločných zariadení a príslušenstva domu. Kontroluje činnosť dodávateľov a dohliada na odstránenie závad. Zabezpečuje plnenie nasledujúcich služieb spojených s bývaním ako sú:

1.4. DODÁVKA TEPLA a ZABEZPEČOVANIE OSTATNÝCH DRUHOV ENERGIÍ

MONITOR

2.NADŠTANDARDNÁ ČINNOSŤ

V zmysle platného Cenníka: