Aktuality

Mestská plaváreň

Oznamujeme Vám, že Plaváreň je od 5.12.2015 zasa v plnej prevádzke.

Počas vianočných prázdnin si môžete zaplávať v týchto dňoch:

23.12.2015 14.00 – 21.00 hod.            01.01.2016 ZATVORENÉ

24.12.2015 ZATVORENÉ                    02.01.2016 10.00 – 15.00 hod. 17.00 – 21.00 hod.

25.12.2015 ZATVORENÉ                    03.01.2016 10.00 - 17.00 hod.

26.12.2015 14.00 – 21.00 hod.            04.01.2016 10.00 – 17.00 hod.

27.12.2015 10.00 – 19.00 hod.            05.01.2016 10.00 – 15.00 hod. 17.00 – 21.00 hod.

28.12.2015 13.00 – 19.00 hod.            06.01.2016 10.00 – 15.00 hod. 17.00 – 21.00 hod.

29.12.2015 10.00 – 21.00 hod.            07.01.2016 11.00 – 21.00 hod.

30.12.2015 10.00 – 21.00 hod.            08.01.2016 10.00 – 21.00 hod.

31.12.2015 10.00 – 17.00 hod.            09.01.2016 10.00 – 21.00 hod.

                                                        10.01.2016 10.00 – 19.00 hod.

Hydraulické vyregulovanie rozvodov teplej vody

Ako správca bytového domu oznamujeme vlastníkom (užívateľom) bytov, že v zmysle zákona č. 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti, vlastník budov resp. poverený správca je povinný do konca roka 2015 podľa §11 uvedeného zákona zabezpečiť hydraulické vyregulovanie rozvodov teplej vody na náklady vlastníka domu.

BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o. v súčasnej dobe zabezpečuje vypracovanie projektových dokumentácií hydraulického vyregulovania TÚV a následne výber dodávateľa a kompletnú realizáciu. Koncom mesiaca august a začiatkom septembra prebehlo vyregulovanie rozvodov v dvoch bytových domoch počas výmeny stúpajúcich rozvodov SV, TÚV a kanalizácie.

Čo treba pri prevádzke komínov dodržať!

Zákon 314/2009 Z.z. o ochrane pred požiarmi: § 14 Povinnosti fyzických osôb:

h) zabezpečovať pravidelné čistenie komínov a vykonávanie kontroly komínov v jej objektoch alebo v priestoroch, ktoré má vo vlastníctve alebo užívaní, osobu s odbornou spôsobilosťou i) zabezpečiť odborné preskúšanie kmínov pred pripojením spotrebiča na komín. zámenou lokálneho spotrebiča palív na ústredný, alebo etážový zdroj tepla. pred zmenou druhu paliva alebo po stavebných úpravách na telese komína.

V § 10 ods. 1 posledná veta znie: "Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome vykonávajú úhrady do fondu prevádzky, údržby a opráv podľa veľkosti spoluvlastníckeho podielu; ak je súčastou bytu balkón, lodžia alebo terasa, pre účely tvorby fondu prevádzky, údržby a opráv domu sa zarátava do velkosti spoluvlastníckeho podielu 25% z podlahovej plochy balkóna, lodžie alebo terasy.".

Smernica súvisiaca s výkonom správy

Z fondu prevádzky a údržby opráv sa financujú výdavky spojené s nákladmi na prevádzku, údržbu a opravu spoločných častí a spoločných zariadení domu ako aj výdavky na obnovu, modernizáciu a rekonštrukciu domu. (t.j. na strechy, chodby, obvodové múry, vchody, schodištia, bleskozvody, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, plynové prípojky a pod.).

Z fondu prevádzky, údržby a opráv zákon č. 182/1993 Z.z. sa nepripúšťa uhrádzať výdavky súvisiace s výmenou, údržbou resp. opravami zariadení v bytoch, ktoré sú v osobnom vlastníctve jednotlivých vlastníkov, akými sú napr. výmena bytových vodomerov, radiátorov, výdavky súvisiace s nainštalovaním termostatických hlavíc, resp. pomerových meračov tepla na radiátory a pod.

Zákon neumožňuje z fondu uhrádzať takéto výdavky ani za podmienky, že to odsúhlasí nadpolovičná väčšina resp. 2/3 väčšina vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome.

SÚHRN ČINNOSTI ZAHRNUTÝCH V SPRÁVCOVSKOM POPLATKU